Úvod

Obec

Obecný úrad

Samospráva

Organizácie

Dokumenty

Foto a video

Podujatia

Kontakty

Úvod

 
Aktuality
O nás

Archív

 

Odkazy

 

 

 

 

Aktuálne počasie

 

Predpoveď počasia :: www.meteo.sk

 


   Aktuality  

     
17.02.2020    

 

   

       

Farský infolist 3-2020 Farnosť sv. Anny

 

 

.... viac


17.02.2020     Farské oznamy !!!

 

   

 

 

 

        Aktuálny program bohoslužieb na 6. týždeň cez od 17.02.2020 do 23.02.2020

 

 

 

 

.... viac


14.02.2020     Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

            V súlade s ustanovením § 13 ods. 3 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov

 

z v o l á v a m 

 

zasadnutie obecného zastupiteľstva v 8. volebnom období orgánov samosprávy na deň

na deň 25.02.2020 t.j. utorok o 17:30 hod. 

do  zasadačky Obecného úradu v Hatalove .

 

....viac


11.02.2020     VEREJNÁ VYHLÁŠKA !!!

 

   Advokátska kancelária Bröstl & Čentík s.r.o., Rázusová 1, Košice - mestská časť Juh 04001 IČO: 50 560 611, Konanie menom spoločnosti: Alexander Bröstl, konateľ

 

ako oprávnený zástupca vlastníkov vlastniacich viac ako 1/3-inu poľovných pozemkov v spoločnom poľovnom revíri BAŽANT Budkovce, uznanom rozhodnutí bývalého Okresného úradu v Michalovciach OPPaLH, č. 98/00208-ST zo dňa 06.04.1998, v súlade s ustanovením § 5 ods. 3 zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

zvoláva

 

Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov začlenených v poľovnom revíri BAŽANT Budkovce, ktoré sa bude konať dňa 19.02.2020 o 09:00 hod. v hoteli Metropol v Spišskej Novej Vsi na adrese: Štefánikovo námestie 2, 052 01 Spišská Nová Ves

..... viac


11.02.2020     O Z N A M !!!

 

        Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, predložil oznámenie o strategickom dokumente

 

„Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja“

 

Do uvedeného dokumentu je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobility-kosickeho-samospravneho-kraja.

V Hatalove, dňa 11.2.2020

Vyvesené od : 11.2.2020  do   11.3.2020


10.02.2020    

 

        Všeobecne  záväzného   nariadenia  č. 1/2020  o výške príspevku čiastočnú úhradu nákladov na stravu a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni.   


03.02.2020     Oznámenie o dražbe

 

       Zverejnené v zmysle § 17 zákona č. 527/2002 Z. z. o drobných

 dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti ( Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.      


27.01.2020     Prerušenie distribúcie elektriny !!!

 

        

     Východoslovenská distribučná spoločnosť a.s. oznamuje svojím zákazníkom, že v obci Hatalov bude dňa

3. marca 2020 od 08:40 h do 13:50 hod. prerušená dodávka elektrickej energie na týchto odberných miestach :

 

Hatalov - č. d. 22, 251, 196 - 220 s parcela č. 173/94

 

 Aktuálne informácie o prípadnom skoršom ukončení prác nájdete na portáli eVSD (www.vsd.sk v časti Plánované odstávky)

 


20.01.2020   Pozvánka !!!

 

   

 

 

     17. ročník mariašového turnaja o Pohár obce Hatalov ktorý sa uskutoční 25.01.2020 v jedálni obecného úradu - Hatalov

 

 

  

Fotogaléria

 

 

Návštevnosť stránky

 

TOPlist

 

Kalendár

 

 

Komunálny odpad 2020

 

                                                                                                                                                     Aktualizované: 18. 02. 2020